ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รอการตรวจสอบ}}
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาด้าน [[ศึกษาศาสตร์]] หรือ [[ครุศาสตร์]] (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดที่ [[รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
 
*# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ราชภัฏสวนสุนันทา]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศรีนครินทรวิโรฒ]] (ครุศาสตร์การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทักษิณ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณมหาสารคาม]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนเรศวร]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรบูรพา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[วิทยาลัยการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต:กศ.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (ครุศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนแก่น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนครพนม]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมรามคำแหง]] (ครุศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงศิลปากร]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต ศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสงขลานครินทร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รังสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพธนบุรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ศึกษาครุศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร้อยเอ็ด]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพระนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
*# [[วิทยาลัยการฝึกหัดครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (ครุพุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
*# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น]] (พุทธศึกษาศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธศษ.บ.)
*# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมหิดล]] ( เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)ศาสตรมหาบัณฑิต
# สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
# คณะครุศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
146

การแก้ไข