ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ปัจจุบัน ==
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา '''พระพุทธาจารย์''' เป็นราชทินนาม[[พระราชาคณะ]]เจ้าคณะ[[อรัญวาสี]] มีผู้ได้รับพระราชทานราชทินนามสมณศักดิ์นี้สืบมา จนถึง พ.ศ. 2394 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระพุทธาจารย์ (สน) เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นรูปแรก<ref>วิเชียร อากาศฤกษ์ และ สุนทร สุภูตะโยธิน, ''ประวัติ สมณศักดิ์ และ พัดยศ'', กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2528, หน้า 33</ref>
 
== ฐานานุกรม ==
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูปดังนี้
* พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ปรีชาญาณประยุทธ วิสุทธิจริยาธิการนายก
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* พระครูวินัยธร
* พระครูศัพทสุนทร พระครูคู่สวด
* พระครูวิจิตรสังฆการ พระครูรองคู่สวด
* พระครูธรรมรักขิต
* พระครูใบฎีกา
{{Col-2}}
* พระครูธรรมธร
* พระครูอมรโฆสิต พระครูคู่สวด
* พระครูวิจารย์โกศล พระครูรองคู่สวด
* พระครูสมุห์
{{Col-end}}
 
== รายนาม (สมเด็จ) พระพุฒาจารย์ ==
5,823

การแก้ไข