ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

ตระกูลภาษาอัลตาอิกนี้สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้
=== สาขาภาษาเตอร์ก (Turkic subfamily) ===
มีผู้พูดประมาณ 80 ล้านคน ใช้มากใน[[ประเทศตุรกี]] [[เอเชียกลาง]] [[สาธารณรัฐยาคุต]]ใน [[ประเทศรัสเซียสาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน]] และ[[มณฑลซินเจียงสาธารณรัฐตาตาร์สถาน]] ใน[[ประเทศจีนรัสเซีย]] สาขานี้แบ่งออกได้เป็นและ
[[มณฑลซินเจียงอุยกูร์]]ใน[[ประเทศจีน]] สาขานี้แบ่งออกได้เป็น
* กลุ่มภาษาบุลการ์โบราณ (Old Bulgarian) ได้แก่ ภาษาบุลการ์โบราณ ปัจจุบันสูญพันธ์หมดเหลือแต่ ภาษาฌูวาชชูวาช
* กลุ่มภาษาเตอร์กใต้หรือโอกุซ (Southern Turkic or Oghuz) ได้แก่ [[ภาษาตุรกี]] [[ภาษาอาเซอร์ไบจาน]] [[ภาษาเติร์กเมน]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กเหนือ (Northern Turkic) ได้แก่ ภาษายาคุท ภาษาดอลกัน ภาษาอูเรียงกัต
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันออกหรือฌาฆาไตยชากาไตย (Eastern Turkic or Chagatai) ได้แก่ [[ภาษาอุยกูร์]] [[ภาษาอุซเบก]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันตกหรือคิปชัก (Werstern Turkic or Kipchak) ได้แก่ [[ภาษาตาตาร์]] [[ภาษาคาซัค]] [[ภาษาคีร์กีซ]] [[ภาษาการากัลปัก]]
 
83

การแก้ไข