ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

 
== วัตถุประสงค์ ==
# เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุรักษ์โดยกรรมวิธีวิธีที่เหมาะสมที่สุด
# เพื่อช่วยเหลือให้มีการเผยแพร่เอกสารมรดกอย่างกว้างขวางที่สุด
# เพื่อเผยแพร่ความตระหนักในความสำคัญของเอกสารมรดกอย่างกว้างขวางทั่วโลก
ผู้ใช้นิรนาม