ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสดาบัน"

เพิ่มขึ้น 137 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประเภท ==
โสดาบัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้<ref name="โสดาบัน 3">{{cite web|title=โสดาบัน 3|url=http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=58|publisher=พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม|date=4 มกราคม 2548|accessdate=13 เมษายน 2559}}</ref>
# '''"เอกพีชี'''" (เอ-กะ-พี-ชี) อริยบุุคคลผู้มีพืชคืออัตตภาพอันชาติภพเดียว ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
# '''"โกลังโกละ'''" (โก-ลัง-โก-ละ) อริยบุคคลผู้ไปจากสกุลสู่สกุล คือจะมาเกิดมีชาติภพอีกเพียง 2-3 ชาติเท่านั้น แล้วจะได้สำเร็จเป็นอรหันต์
# '''"สัตตักขัตตุงปรมะ'''" (สัด-ตะ-ตัก-กะ-ขัด-ตะ-ตุง-ปะ-ระ-มะ) อริยบุคคลผู้มีชาติภพเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง คือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกไม่เกิน 7 ชาติภพ ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
 
การที่โสดาบันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังที่เพราะว่า[[อินทรีย์ 5]] ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ สติ (ระดับสติปัญญา) และปัญญาศีล ถึงแก่กล้าแตกต่างกัน ผู้ที่อินทรีย์ 5 ถึงความแก่รอบสม่ำเสมอ ดุจดังรอบเครื่องยนต์เข้ารอบความเร็ว ก็สามารถบรรลุผลมรรคผลได้อย่างรวดเร็ว คือ โสดาบันประเภทนี้[[เอกพีชี]]โสดาบัน
 
== ตัวอย่างบุคคลผู้บรรลุโสดาบันในพุทธกาล ==
178

การแก้ไข