ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ฐานานุกรมชั้นนี้เป็นของพระราชาคณะชั้นสามัญ มี 3 ตำแหน่งคือ พระปลัด พระสมุห์ และพระใบฎีกา ไม่มีคำว่าพระครูนำหน้า
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/063/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref>
* '''พระมหานายก''' ''พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลนายก''' ''ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)]] องค์ที่ 18 ==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/106/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๐๖ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๔-๕</ref>
* '''พระมหาคณิศร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]] องค์ที่ 17 ==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/114/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๑๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref>
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์''' ''อัครศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)]] องค์ที่ 16 ==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/102/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๐๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕-๖</ref>
* '''พระมหาคณานุศิษฏ์''' ''สังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรธรรมสาทก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์''[[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลคณานุศาสก์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธุรกิจจการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]] องค์ที่ 15 ==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/045/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๔๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๔</ref>
* '''พระมหาคณานุศิษฏ์''' ''สังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลคณานุศาสน์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)]] องค์ที่ 14 ==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/038/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๗</ref>
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์''' ''อัครศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูสมุห์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทโว)]] องค์ที่ 9==<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/017/112.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙ หน้า ๑๑๔-๑๑๕</ref>
* '''พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจาริย์''' ''ญาณวิมลสกลคณิศร อุดรสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต''
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร''' ปเรียญ
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ''' ปเรียญ
* '''พระครูวรวงษา'''
* '''พระครูเมธังกร'''
* '''พระครูธรรมราต'''
* '''พระครูธรรมรูจี'''
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูวินัยธรรม'''
* '''พระครูสังฆวิจารณ์''''
* '''พระครูสมุห์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
2,534

การแก้ไข