ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสดาบัน"

# '''เอกพีชี''' (เอ-กะ-พี-ชี) ผู้มีพืชคืออัตตภาพอันเดียว ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
# '''โกลังโกละ''' (โก-ลัง-โก-ละ) ผู้ไปจากสกุลสู่สกุล คือจะมาเกิดอีกเพียง 2-3 ชาติเท่านั้น แล้วจะได้สำเร็จเป็นอรหันต์
# '''สัตตักขัตตุงปรมะ''' (สัด-ตัก-กะ-ขัด-ตุง-ปะ-ระ-มะ) ผู้มีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง คือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกไม่เกิน 7 ชาติ ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
 
การที่โสดาบันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังที่เพราะว่า[[อินทรีย์ 5]] ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ สติ และปัญญา แก่กล้าแตกต่างกัน ผู้ที่อินทรีย์ 5 ถึงความแก่รอบสม่ำเสมอ ก็สามารถบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว โสดาบันประเภทนี้เอกพีชีโสดาบัน
 
== ตัวอย่างบุคคลผู้บรรลุโสดาบันในพุทธกาล ==