ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

(ย้อนการแก้ไขที่ 4996395 สร้างโดย 223.204.142.9 (พูดคุย))
 
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปริญญาบัตร 21 สาขาวิชา ได้แก่
* หลักสูตรศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ การศึกษาระหว่างประเทศ,สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน การผลิตแอนิเมชั่นการสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ การสาขาวิชาการผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและหลักสูตรใหม่ภาษา นิเทศศิลป์และ (เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 2552)
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน ระบบสารสนเทศสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การสาขาวิชาการตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ
* หลักสูตรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาฟิสิกส์
* หลักสูตรพยาบาลศาสตร์นิเทศศาสตรบัณฑิต (อยู่ระหว่างสาขาวิชาสื่อและการปรับปรุง)สื่อสาร
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขาวิชา ได้แก่
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ)
* การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)
 
*หมายเหตุ สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ และ สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม