ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดสุทธิวราราม"

== หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ==
=== สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม (ส.สธ) ===
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2482 สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม ได้จดทะเบียนเป็นครั้งแรก ณ กรมตำรวจ มี[[หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์)]] เป็นนายกสมาคมฯสมาคม จึงนับได้ว่า กิจการสมาคมฯสมาคมได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเป็นทางการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่ได้หยุดกิจกรรมไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2484-2494 เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน และสงครามเอเชียมหาบูรพา และเป็นการสิ้นสุดของคณะกรรมการชุดแรก ต่อมา สมาคมฯได้จดทะเบียนตั้งสมาคมฯขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2496 มีนายบุญลอง วุฒิวัฒน์ เป็นนายกสมาคมฯสมาคม คนต่อมา มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลายครั้ง ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 มีนายวรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม ชุดปัจจุบัน <ref>[http://www.suthialumni.org/history.php ประวัติสมาคม - เว๊ปไซต์สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม.]</ref>
* ===สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ส.ป.ส.ธ.)===
 
* ===มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี===
* สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ส.ป.ส.ธ.)
===ชมรมครูเก่าสุทธิวราราม ===
* มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
*===คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูเก่าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ===
* คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
=== คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ก.น.) ===
คณะกรรมการนักเรียน เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ภายใต้สังกัดฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดตั้งและคัดสรรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน และมอบอำนาจให้ประธานนักเรียนคัดสรรคณะทำงานด้วยตนเอง โดยคัดสรรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อสนับสนุนงานด้านกิจกรรมและวิชาการของโรงเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียน ในการเสนอจัดทำโครงการต่างๆภายในโรงเรียน หรือร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ อาทิ ฟุตบอลประเพณี (ปั้นรังสฤษฏ์เกม), การประกวดดนตรี Suthi Music Award และกีฬาสี (พัชรบงกชเกม) เป็นต้น และยังเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ได้ผ่านทาง [https://www.facebook.com/knsuthi แฟนเพจคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม]
* ===ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช===
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
1,137

การแก้ไข