เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
=== การศึกษา ===
ในปี ค.ศ.1945 อัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชนลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ของทั่วประเทศ จากเดิมทีมีประมาณร้อยละ 25
 
=== สวัสดิการสังคม ===
6,298

การแก้ไข