ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อมร แนวมาลี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2531 รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
* 2531 ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์
* 2532 ผู้อำนวยการ[[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย]] คนแรก
* 2533 ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์
* 2535 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้ใช้นิรนาม