ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษณุ แช่มบาง"

*นางสาวพาณี แช่มบาง (ถึงแก่กรรม)
* นายนาคะ แช่มบาง (ถึงแก่กรรม)
* นาง[[เรณู จีนเจริญ]](ผู้เชียวชาญนาฏศิลปไทย ละคร-นาง สังกัดกองการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม) (ถึงแก่กรรม)
* นายพันธ์ศิลป แช่มบาง (ถึงแก่กรรม)
* นายตรีรัตน์ แช่มบาง (ถึงแก่กรรม)
ผู้ใช้นิรนาม