ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''สมเด็จพระวันรัต''' (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า ผู้รักการอยู่ป่า'' เดิมใช้คำว่า '''พนรัตน์''' และ '''วันรัตน์''' ซึ่งแปลว่า ''ป่าแก้ว'' ปัจจุบันเป็น[[ราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]]รูปหนึ่งในฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]]
 
 
'''สมเด็จพระวันรัต''' ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้านภูมิธรรม โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติ[[กรรมฐาน]] ยินดีในการปลีกวิเวก
 
== ฐานานุกรม ==
สมเด็จพระวันรัต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป ดังนี้
* พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลาจาร มหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมรักขิต
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* พระครูวินัยธร
* พระครูพรหมสร พระครูคู่สวด
* พระครูธรรมคุต พระครูรองคู่สวด
* พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
* พระครูใบฎีกา
{{Col-2}}
* พระครูธรรมธร
* พระครูอมรศัพท์ พระครูคู่สวด
* พระครูพุทธบาล พระครูรองคู่สวด
* พระครูสมุห์
{{Col-end}}
 
== รายนามสมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์ ==
| 12 || [[สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ)]] || [[วัดโสมนัสราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2422
|-
| 13 || [[สมเด็จพระวันรัตน์รัต (แดง สีลวฑฺฒโน)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2434
|-
| 14 || [[สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2443
* [[พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)]], ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|วันรัต| ]]