ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตตา"

1. คำว่า "อัตตา" คำนี้คนไทยเขียนผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว 2. เมื่อเขียนผิดจึงตีความหมายพลาดตั้งแต่
(1. คำว่า "อัตตา" คำนี้คนไทยเขียนผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว 2. เมื่อเขียนผิดจึงตีความหมายพลาดตั้งแต่)
'''อัตตา คือ อะไร?'''
'''อัตตา''' ({{lang-pi|''อตฺตา''}}; {{lang-sa|''อาตฺมนฺ''}}) แปลว่า [[ตัวตน]] ร่างกาย รูปลักษณะ ตัวเอง หรือ[[วิญญาณ]] ตามทฤษฎีของผู้นับถือลัทธิว่าชีวิตเกิดขึ้นด้วยวิญญาณหรืออาตมัน ซึ่ง[[ชาวอินเดีย]]ทางภาคเหนือได้ยึดถือเช่นนั้น ในคัมภีร์[[อุปนิษัท]]อธิบายไว้ว่า อัตตาเป็นตัวตนเล็ก ๆ รูปร่างเหมือนคน อาศัยอยู่ในหัวใจเวลาปกติ และหนีออกจากร่างกายไปในเวลานอนหลับ หรือในเวลาสงบแน่นิ่ง เมื่ออัตตานั้นกลับมาสู่ร่างเหมือนเดิม ชีวิตและการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นเป็นไปตามเดิม ในเวลาตายอัตตาก็จะหนีออกจากร่าง ไปใช้ชีวิตในอมตะของตนเองวนเวียนไปอย่างนีโดยไม่มีสิ้นสุด (นัยพจนา. บาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์)
 
บทความนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ท่านทั้งหลายรู้และเข้าใจว่า
ในศาสนาพุทธ [[พระพุทธเจ้า]]เรียกความเชื่อเรื่องอัตตาว่า'''[[สัสสตทิฐิ]]''' ถือเป็น[[มิจฉาทิฐิ]]อย่างหนึ่ง และเรียกว่า'''อัตตวาทุปาทาน''' ซึ่งถือเป็น[[อุปาทาน|ความยึดมั่นถือมั่น]]ประการหนึ่ง
 
1. คำว่า "อัตตา" คำนี้คนไทยเขียนผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว
อัตตาในคำไทยทั่วไปใช้ในรูป '''อัตต, อัต''' เช่น อัตตาธิปไตย อัตชีวประวัติ อัตภาพ อัตโนมัติ
 
2. เมื่อเขียนผิดจึงตีความหมายพลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
== อัตตาในศาสนาต่าง ๆ ==
ศาสนาที่มีความเชื่อเรื่อง[[ตัวตน]]หรืออัตตา เรียกอัตตาในชื่อต่าง ๆ ดังนี้
 
3. อัตตา (แบบไทย) จึงแตกต่างจาก ๐ัตตา (แบบบาลี)
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
| '''[[ศาสนา]]''' || '''[[ตัวตน]]'''
|-
| [[ศาสนาฮินดู]] || [[พรหมัน]]/[[อาตมัน]]
|-
| [[ศาสนาเชน]] || [[ชีวะ]]
|-
| [[ศาสนายูดาห์]]-[[ศาสนาคริสต์|คริสต์]] || [[เนเฟช]] ([[วิญญาณ]])
|-
| [[ศาสนาอิสลาม]] || [[นัฟส์]]
|-
| [[ลัทธิเต๋า]] || [[เต๋า]]
|-
| [[ลัทธิอนุตตรธรรม]] || [[เต๋า|จิตญาณ/ธรรมญาณ]]
|}
 
คำว่า "๐ัตตา" (๐ตฺตา) แบบบาลี จะใช้พยัญชนะ ๐ (อัง)
== ดูเพิ่ม ==
* [[อนัตตา]]
 
เป็นตัวนำ โดยย่อมาจากคำว่า ๐ัตตตา (๐ตฺตตา) ถ้าจะตี
== อ้างอิง ==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)]], ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
ความหมายจะต้องนำคำเต็ม คือ ๐ตฺตตา มาตีความหมาย
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนา]]
 
[[หมวดหมู่:อัตตา|*]]
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีความหมาย ดังนี้
 
1. " ๐ " (พยัญชนะอัง) หมายถึง เบื้องต้น เบื้องปลาย
 
2. " ตฺต " หมายว่ถึง ความเป็น, ความเป็นของ
 
3. " ตา " หมายถึง ความเป็น, ความเป็นของ
 
เมื่อนำทั้ง 3 ตัว มาสมาสกันเข้าเป็น ๐ตฺตตา (๐ัตตตา) ซึ่ง
 
รากศัพท์ของคำนี้มีกริยาที่แปลว่า “เป็น” อยู่ถึง 2 ตัว คือ
 
ตฺต, ตา เพราะฉะนั้น คำว่า ๐ตฺตตา (๐ัตตตา) จึงแปลว่า
 
" ผู้เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย "
 
" ผู้เป็นปฐมและเป็นอวสาน "
 
" ผู้เป็นอัลฟาและโอเมกา "
 
 
สรุป คำว่า "๐ัตตา" เป็นคำย่อของคำว่า ""๐ัตตตา" แปลว่า
 
ผู้เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย หมายถึง "ผู้ทรงดำรงอยู่"
 
ไม่มีเกิด ไม่มีดับ ดำรงอยู่ได้เอง และเป็นอมต (วิวรณ์ 1:8)
 
เพราะฉะนั้น คำว่า "๐ัตตา" จึงไม่ได้แปลว่า ตน ตัวเอง ที่เล็งถึง
 
ตัวตนของคน ตัวตนของสัตว์ ตัวตนของเรา ตัวตนของเขา ฯลฯ
 
เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และแตกดับไป
ผู้ใช้นิรนาม