ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| abbr = [[พ.ร.]]
| code =
| establish_date =[[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2500]]
| founder = พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
| type = [[รัฐบาล]]
==ประวัติ[[โรงเรียน]]==
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็น[[โรงเรียน]]สังกัด[[กรมสามัญศึกษา]]เดิม ปัจจุบัน[[สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[[สมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ ณ บริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ใกล้[[คลองดำเนินสะดวก]] ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
เดิม[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็น[[โรงเรียน]]ราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาส[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2500]] ใช้ชื่อว่า " [[โรงเรียน]]สุปัญญาศึกษา"[[อักษรย่อ]] "[[ส.ป.]]" ต่อมาในวันที่ [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2518]] ได้โอนมาเป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]] สังกัดกองการมัธยมศึกษา [[กรมสามัญศึกษา]] ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ได้ชื่อใหม่ว่า " [[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้ง[[โรงเรียน]] ใช้[[อักษรย่อ]] "[[พ.ร.]]"
ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2519]] คณะกรรมการการศึกษาของ[[โรงเรียน]] ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการ[[อำเภอบ้านแพ้ว]] และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า [[โรงเรียน]]นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ[[โรงเรียน]]ในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทาง[[โรงเรียน]]จัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดิน[[เอกชน]]ที่ติดกับวัด จำนวน 37[[ไร่]] 2 [[งาน]] 60[[ ตารางวา]]
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "[[โรงเรียนรางวัลพระราชทาน]] [[ระดับมัธยมศึกษา]]" ในปีการศึกษา [[2534]] มี[[ท้องฟ้าจำลอง]]ขนาดเล็กแห่งแรกใน[[ประเทศไทย]] และได้รับรางวัล[[ห้องสมุด]]ดีเด่นระดับ[[ประเทศ]]
ปัจจุบัน[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
380,773

การแก้ไข