ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''วัด''' || '''ได้รับสมณศักดิ์'''
|-
| 1 || [[พระธรรมไตรโลก (ชื่น)]]|พระธรรมธีรราชมหามุนี (ชื่น) ว่าที่พระพนรัตน]] || [[วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2438
|-
| 2 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)|สมเด็จพระพนรัตน (สุก)]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. ?
|-
| 3 || สมเด็จพระพนรัตน || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2337
| 9 || [[สมเด็จพระพนรัตน (ฤกษ์)]] || [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2386
|-
| 10 || [[สมเด็จพระวันรัตน์รัตน (เซ่ง)]] || [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2394
|-
| 11 || [[สมเด็จพระวันรัตน์ (สมบุรณ์)]] || วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2415
| 16 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระวันรัต (แพ ติสฺสเทโว)]] || วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2472
|-
| 17 || [[สมเด็จพระวันรัต (เฉงเฮง เขมจารี)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2482
|-
| 18 || [[สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺทตฺโต)]] || วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2488
| 20 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)|สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]] || วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2504
|-
| 21 ||[[สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก)]] || [[วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร]] || พ.ศ. 2515
|-
| 22 || [[สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม)]] || วัดโสมนัสราชวรวิหาร || พ.ศ. 2520
|-
| 23|| [[สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร)]] || [[วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2539
|-
| 24|| [[สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)]] || [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2552
|}