ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[คณะศิลปศาสตราศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
55

การแก้ไข