ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางไทร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
อำเภอบางไทร เดิมชื่อ '''อำเภอเสนาน้อย''' ต่อมาเปลี่ยนเป็น '''อำเภอราชคราม''' ในปี 2460 ต่อมาเปลี่ยนเป็น '''อำเภอบางไทร''' ในปี 2482
 
ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน
* วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางไทร <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=75 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 12-13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/075/12.PDF|date=20 กันยายน 2499|language=}}</ref>
* วันที่ 2 มกราคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร ให้ครอบคลุมตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลไม้ตรา บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=81|issue=2 ง|pages=26-27|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/002/26.PDF|date=7 มกราคม 2507|language=}}</ref>
393,742

การแก้ไข