ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา '''พระพุทธาจารย์''' เป็นราชทินนาม[[พระราชาคณะ]]เจ้าคณะ[[อรัญวาสี]] มีผู้ได้รับพระราชทานราชทินนามสมณศักดิ์นี้สืบมา จนถึง พ.ศ. 2394 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระพุทธาจารย์ (สน) เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นรูปแรก<ref>วิเชียร อากาศฤกษ์ และ สุนทร สุภูตะโยธิน, ''ประวัติ สมณศักดิ์ และ พัดยศ'', กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2528, หน้า 33</ref>
 
== ผู้ได้รับราชทินนาม "พระพุฒาจารย์" ==
 
* '''พระพุฒาจารย์''' วัดบางว้าน้อย (วัดอมรินทราราม) จ.พระนคร (องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
* '''พระพุฒาจารย์''' (อยู่)''' วัดบางว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) จ.ธนบุรี
* '''พระพุฒาจารย์''' (เป้า)''' วัดบางยี่เรือใต้ (วัดอินทาราม) จ.ธนบุรี ต่อมาขึ้นเป็น '''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' โปรดให้ไปอยู่ วัดธรรมาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
ต่อมาขึ้นเป็น* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]] (สน)'''(เป้า) โปรดให้ไปอยู่ วัดธรรมาวาสเกษอาวาสวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อมาขึ้นเป็น '''สมเด็จพระพุฒาจารย์'''
* '''พระพุฒาจารย์''' (สน) วัดเกษอาวาสวรวิหาร จ.พระนคร
ต่อมาขึ้นเป็น '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (สน) วัดสระเกษ จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)]]''' (พุก) วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (ศรี อโนมสิริ)]]''' วัดปทุมคงคา จ.พระนคร
* '''[[หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]]''' อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ)]]''' วัดบพิตรภิมุข จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เขียว จนฺทสิริ)]]''' วัดราชาธิวาส จ.พระนคร
* '''[[พระพุฒาจารย์''' (มา อินฺทสโร)]]''' วัดจักรวรรดิราชาวาส จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)|สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)]]''' วัดเบญจมบพิตร จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (แพ ติสฺสเทโว)]]''' วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เข้ม ธมฺมสโร)]]''' วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (นวม พุทฺธสโร)]]''' วัดอนงคาราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (โสม ฉนฺโน)]]''' วัดสุทัศน์เทพวรารามสุทัศนเทพวราราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (วน ฐิตญาโณ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]]''' (เสงี่ยม จนฺทศสิริ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]