ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)"

(Fix URL prefix)
** [[สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม]]
** [[สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม]]
* ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
** [[สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน]]
* [[รัฐวิสาหกิจ]]
** [[การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม