ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดลำพูน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 5504402 สร้างโดย Nednai.Lukmaenim (พูดคุย))
}}
{{ข้อความแก้กำกวม|ลำพูน|ลำพูน (แก้ความกำกวม) }}
'''จังหวัดลำพูน''' ({{lang-nod|ᩃᨻᩪᩁ}}) ({{lang-lo|ລຳພູນ}}) เป็น[[จังหวัด]]หนึ่งใน[[ภาคเหนือ]]ตอนบน นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี[[ประวัติศาสตร์]]เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของ[[อาณาจักรหริภุญชัย|นครหริภุญชัย]] ในสมัย[[พระนางจามเทวี]]เดิมชื่อ'''เมืองหริภุญไชย''' เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์[[อาณาจักรละโว้|เมืองละโว้]]พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา
 
ถึงแม้ว่าเมืองลำพูนจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ [[เจ้าจักรคำขจรศักดิ์|พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์]] ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากจังหวัดลำพูนจะมีชื่อเสียงในฐานะเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะปลูก[[ลำไย]] [[พระเครื่อง]] โบราณสถานที่สำคัญ และผ้าทอฝีมือดี
115

การแก้ไข