ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระสงฆ์[[เถระ]]รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระสงฆ์เถระฝ่าย[[มหานิกาย]]
 
ราชทินนามที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปัจจุบันยังว่างอยู่
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' ยังอาจหมายถึง :
 
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆษิตารามโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
* '''[[หม่อมเจ้าพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]]''' อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]ระฆังโฆษิตาราม
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยวอาจ อุปเสโณอาสโภ)]]''' อดีตประธาน[[คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจเกี่ยว อาสโภอุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สระเกศราชวรมหาวิหาร]]
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์]]
{{แก้กำกวม}}