ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==
==นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ==
* [[จรุงจิตต์ ทีขะระ|ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/069/4.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 97, ตอนที่ 69, 30 เมษายน 2523, ฉบับพิเศษ หน้า 4.</ref> ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
* [[บุษยา ไกรฤกษ์|คุณหญิงบุษยา ไกรฤกษ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/142/6.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางบุษยา ไกรฤกษ์ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 97, ตอนที่ 142, 11 กันยายน 2523, ฉบับพิเศษ หน้า 6.</ref> ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
* [[ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี|ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/075/1506.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 98, ตอนที่ 75, 19 พฤษภาคม 2524, หน้า 1506.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
1,944

การแก้ไข