ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
</ref> กับพระยาสุพรรณพิจิตร (โต) [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์]] และหม่อมอ่อนมีโอรสธิดารวม 11 พระองค์ ดังนี้
 
* [[หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์]] (๑๘18 มกราคม ๒๔๔๑พ.ศ. 2441 - ๒๒22 กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐พ.ศ. 2510)
* [[หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์]] (๒๙29 ตุลาคม ๒๔๔๒พ.ศ. 2442 - ๑๙19 ตุลาคม ๒๕๒๑พ.ศ. 2521)
* [[หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์]] (๑๖16 เมษายน ๒๔๔๔พ.ศ. 2444 - ๑๙19 กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓พ.ศ. 2513)
* [[หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์]] (๒๕25 ธันวาคม ๒๔๔๕พ.ศ. 2445 - ๒๙29 ธันวาคม ๒๕๐๑พ.ศ. 2501)
* [[หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาส รพีพัฒน์]] (๑๑11 กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗พ.ศ. 2447 - ๑๘18 มิถุนายน ๒๔๗๕พ.ศ. 2475)
* [[หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์]] (๑๙19 พฤศจิกายน ๒๔๔๘พ.ศ. 2448 - ๑๘18 พฤษภาคม ๒๔๗๕พ.ศ. 2475)
* [[หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์]] (๓๐30 ธันวาคม ๒๔๔๙พ.ศ. 2449 - ๒๒22 กรกฎาคม ๒๕๒๘พ.ศ. 2528)
* [[หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์]] (2 มกราคม ๒๔๕๒พ.ศ. 2452 - ๑๖16 กันยายน ๒๕๒๓พ.ศ. 2523)
* [[หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์]] (5 กันยายน ๒๔๕๕พ.ศ. 2455 - ๑๘18 กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑พ.ศ. 2531)
* [[หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์]] (๑๑11 ตุลาคม ๒๔๕๗พ.ศ. 2457 - 4 มีนาคม ๒๕๔๒พ.ศ. 2542)
* [[หม่อมเจ้าฑิตยาทรงกลด รพีพัฒน์]] (๒๑21 พฤษภาคม ๒๔๕๙พ.ศ. 2459 - 5 กรกฎาคม ๒๕๕๓พ.ศ. 2553)
 
==อ้างอิง==