ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

===ความเหมือน===
 
[[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาพุทธ]] [[ศาสนาเชน]] และ[[ศาสนาซิกข์]] มีหลักการพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน ซึ่งอาจตีความต่างออกไปโดนศาสนิกชนแต่ละกลุ่มและแต่ละปัจเจกบุคคคล{{sfn|Sherma|2008|p=239}} ก่อนคริสตศตวรรษที่ 19 ศาสนิกชนเหล่านี้มิได้ติดป้ายตนเองให้แตกต่างจากผู้อื่น หากแต่เห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่แตกสาขาออกมาแต่ร่วมรากเดียวกัน{{sfn|Lipner|1998|p=12}}
[[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาพุทธ]] [[Jainism]] และ[[ศาสนาซิกข์]] share certain key concepts, which are interpreted differently by different groups and individuals.{{sfn|Sherma|2008|p=239}} Until the 19th century, adherents of those various religions did not tend to label themself as in opposition to each other, but "perceived themselves as belonging to the same extended cultural family".{{sfn|Lipner|1998|p=12}}
 
== อ้างอิง ==
44,099

การแก้ไข