ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะใหญ่ ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|มหารัชมังคลาจารย์]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 9 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:กรรมการมหาเถรสมาคม]]
138,643

การแก้ไข