ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแพทย์แผนไทย"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
สาขาการแพทย์แผนไทย
* [[สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]<ref>http://www.ihs.ru.ac.th/index.php(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย)</ref>
 
* [[คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]<ref>http://www.ttmed.psu.ac.th (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย)</ref>
* [http://www.i-tmf.com/ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย][[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]]
* [http://www.pennapathaimed.net/ สถาบันแพทย์แผนไทยเพ็ญนภา นนทบุรี]
* [http://www.pataravejsiam.com/ โรงเรียนภัทรเวชสยาม การแพทย์แผนไทย นนทบุรี]
 
 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
* [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]]<ref>http://ra.mahidol.ac.th</ref>
* [[วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]<ref>http://www.atm.ahs.ssru.ac.th/index.php/th</ref>
* [http://www.sci.rmut.ac.th/index_sci.html/ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ][[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]
* [http://thaimed.buu.ac.th/ [คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา]]<ref>http://apichaithaimedthaimed.212cafebuu.com/archive/2009-04-15/211104ac.th</ref>[[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* [[วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]]<ref>http://http://www.tmc.rmutt.ac.th</ref>
* [[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]<ref>http://www.mfu.ac.th/school/health_sci</ref>
* [http://www.mfu.ac.th/education/manageEdu.php?fn=healthscience/ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ][[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
* [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]<ref>http://www.med.tu.ac.th/office3.php</ref>
* [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]<ref>http://www.health.nu.ac.th</ref>
119

การแก้ไข