ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

วิสัยทัศน์+ยุทธศาสตร์ ไม่ใช่สารานุกรม
(วิสัยทัศน์+ยุทธศาสตร์ ไม่ใช่สารานุกรม)
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ
 
'''วิสัยทัศน์ของ อพท.'''
 
อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
'''ยุทธศาสตร์'''
 
อพท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 6 ประการ ได้แก่
* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
* ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
* ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน
* ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
* ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
* ยุทธศาสตร์ที่ 6 การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
== ขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษ ==
54,734

การแก้ไข