ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาน พึ่งสุจริต"

ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชาน...
(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชาน...)
[[หมวดหมู่:พรรคมาตุภูมิ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยนเรศวร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ - ศิลปศาสตร์ - มนุษยศาสตร์]]
54,136

การแก้ไข