ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

Sorry, I don't have the slightest clue what the year is supposed to be, but I'm pretty sure Thailand is not 500 years ahead of the rest of the world (sorry :P)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Sorry, I don't have the slightest clue what the year is supposed to be, but I'm pretty sure Thailand is not 500 years ahead of the rest of the world (sorry :P))
 
== สมาชิก ==
สมาชิกปัจจุบันของ คอต. ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 25552012)
 
คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา และอนุญาโตตุลาการอาจ{{color|green|ทำงานอยู่}}หรือ{{color|red|ไม่ว่างทำงาน}}ก็ได้ ในการนี้ <span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>นั้น รวมถึง อยู่ระหว่างพักร้อน, มิได้เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงเดือนที่ผ่านมา หรือได้ประกาศว่า ตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย
1

การแก้ไข