ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
 
== การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย ==
การปลูกถ่ายและการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับ<ref>นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา, วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2553 การปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะในประเทศไทย[http://www.oknation.net/blog/sukit/2010/09/04/entry-3 OK Nation Blog]</ref> แต่ได้มีการกำหนดหลักการเบื้องต้นโดย[[แพทยสภา]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 84 ง 9 กรกฎาคม 2553 หน้า 106-107 [http://www.tmc.or.th/download/tmc106.pdf ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553]</ref>และ[[สภากาชาดไทย]]<ref>ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย [http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/method_2545.pdf ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545]</ref><ref>[ http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/announces.pdf ประกาศศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย]</ref>
 
การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย<ref>[http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/guideline.pdf คู่มือการปลูกถ่ายอวัยวะ, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ, สภากาชาดไทย]</ref>มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยปลูกถ่ายไต และ ปลูกถ่ายตับ และหัวใจ ได้ในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2553) สามารถปลูกถ่ายอวัยวะต่างได้ ได้แก่ ไต ตับ หัวใจ ลิ้นหัวใจ ปอด และตับอ่อน ผลการรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะใน 1 ปีแรก อวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายได้แก่ ตับ หัวใจและปอด หัวใจ ตับ และไต สามารถทำงานได้ดีในระดับ 45% 75% 70-80% 80% และ 85% ตามลำดับ
 
ตามสถิติปี พ.ศ. 2553<ref>[http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/odc2553.pdf รายงานประจำปี พ.ศ. 2553 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย]</ref> จำนวนผู้ลงทะเบียนรับอวัยวะมีมากถึง 2,717 คน ในขณะที่สามรถปลูกถ่ายได้เพียง 215 คน อวัยวะจึงยังขาดแคลนอีกมาก มีเหตุผลหลายประการที่ไม่มีอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย เช่น ประเด็นความเข้าใจของญาติผู้บริจาค ประเด็นการปฏิสัมพันธ์ของแพทย์กับญาติผู้บริจาค ประเด็นเทคนิคทางการแพทย์ และประเด็นทางกฎหมาย เป็นต้น จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้ญาติและผู้ที่ต้องการบริจาค การออกกฎหมายรองรับ การใช้อวัยวะจาก[[นักโทษประหาร]] เป็นต้น
 
ในการติดต่อบริจาคอวัยวะนั้น ผู้บริจาคอวัยวะควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก[[โรคติดเชื้อ]] และ[[โรคมะเร็ง]] สามารถติดต่อได้ที่[http://www.organdonate.in.th/ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย] สายด่วน 1666 หรือ หมายเลข 0 2256 4045-6 หรือติดต่อด้วยตนเองที่สถานที่ต่อไปนี้
 
# สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หรือ สำนักงานกิ่งกาชาด ทุกจังหวัด
# เครือข่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ณ [[โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)|โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น]] [[โรงพยาบาลชลบุรี]] [[โรงพยาบาลสิงห์บุรี]] [[โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี]] และ [[โรงพยาบาลขอนแก่น]]
# [http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/transplant/ งานเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลศิริราช]
# ประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]]
# สถานที่ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เช่น รับบริจาคทุกปีที่[[งานกาชาด]] บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร รับบริจาคทุก 3 เดือน ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 
== ประวัติ ==
== อวัยวะและเนื้อเยื้อหลักที่สามารถปลูกถ่ายได้ ==
=== อวัยวะในช่องอก (Thoracic organs) ===
* หัวใจ (ผู้บริจาคเสียชีวิตเท่านั้น)
* ปอด (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
* หัวใจ-ปอด ((ผู้บริจาคเสียชีวิตและการปลูกถ่ายแบบโดมิโน)
 
=== อวัยวะในช่องท้อง (Abdominal organs) ===
* ไต (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
* [[การปลูกถ่ายตับ|ตับ]] (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
* ตับอ่อน (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
* ลำไส้ (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
* กระเพาะ (ผู้บริจาคเสียชีวิตเท่านั้น)
* อัณฑะ<ref>[http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/doctors-plan-first-testicle-transplant-742015.html Doctors plan first testicle transplant]</ref>
 
=== เนื้อเยื่อ, เซลล์, ของไหล (Tissues, cells, fluids) ===
* มือ (ผู้บริจาคเสียชีวิตเท่านั้น)
* กระจกตา (ผู้บริจาคเสียชีวิตเท่านั้น)
* ผิวหนัง ซึ่งรวมถึงผิวหน้าบางส่วนและทั้งใบหน้า
* เซลล์ตับอ่อน (Islets of Langerhans) (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
* ไขกระดูก/สเต็มเซลล์ (ผู้บริจาคมีชีวิตและการปลูกถ่ายแบบออโทกราฟท์)
* เลือดและองค์ประกอบ (ผู้บริจาคมีชีวิตและการปลูกถ่ายแบบออโทกราฟท์)
* หลอดเลือด (ผู้บริจาคเสียชีวิตและการปลูกถ่ายแบบออโทกราฟท์)
* ลิ้นหัวใจ (ผู้บริจาคเสียชีวิต ผู้บริจาคมีชีวิตและการปลูกถ่ายแบบซีโนกราฟท์(จากหมูและวัว))
* กระดูก (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
 
== การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศต่างๆ ==
''การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศ/ทวีปต่างๆ ปีค.ศ.2000''
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|
| ไต
(pmp*)
138,643

การแก้ไข