ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
| colspan=8| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย'''
|- style="background:#cccccc"
| colspan=4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| ||bgcolor="#FFD700"| ||rowspan=2| [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || มีพระบรมราชโองการ <br /> ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงกลาโหม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[บรรจบ บุนนาค|พลเอก บรรจบ บุนนาค]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงการคลัง]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[พนัส สิมะเสถียร |นายพนัส สิมะเสถียร ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงการต่างประเทศ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อาสา สารสิน|นายอาสา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพจิตร เอื้อทวีกุล|นายไพจิตร เอื้อทวีกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กอปร กฤตยากีรณ|นายกอปร กฤตยากีรณ ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมชัย วุฑฒิปรีชา|นายสมชัย วุฑฒิปรีชา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพโรจน์ นิงสานนท์|นายไพโรจน์ นิงสานนท์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สิปปนนท์ เกตุทัต|นายสิปปนนท์ เกตุทัต]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วีระ สุสังกรกาญจน์|นายวีระ สุสังกรกาญจน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
138,643

การแก้ไข