ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| footnote =
}}
 
[[ไฟล์:B_01.jpg|thumb|300px|left|ป้ายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]]
 
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]]ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับ[[มัธยมศึกษา]] สังกัด[[กองมัธยมศึกษา]] [[กรมสามัญศึกษา]] (เดิม) [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภท[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 52 ไร่ 17 ตารางวา
 
โดยในช่วงเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา '''ศรีกระนวนวิทยาคม''' ได้ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าออกมาทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างมากมาย ในฐานะสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรมจริยธรรมทั้งระดับอำเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
==ประวัติโรงเรียน==
{{โครงส่วน}}
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นโรงเรียนประจำอำเภอกระนวน และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอกระนวน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2516 โดยระยะแรกได้อาศัยหอประชุมโรงเรียนกระนวน เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ซึ่งในปีการศึกษาแรกนั้นได้เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน มีนาย'''สวาท ภูคำแสน''' เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครูผู้สอนจำนวน 3 คน นักการภารโรง 1 คน
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2518]] ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง
 
ปี [[พ.ศ. 2529]] กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูแสนคำ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 
ปี [[พ.ศ. 2532]] กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
 
ปี [[พ.ศ. 2534]] กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า "โรงเรียนยางคำพิทยาคม"
 
ปี [[พ.ศ. 2536]] เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม เป็นปีแรกจำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน และได้ซื้อรถยนต์ 6 ล้อ โตโยต้าไดนา สีน้ำเงิน ขนาด 115 แรงม้า 1 คัน ราคา 405,000 บาท
 
ปี [[พ.ศ. 2537]] โรงเรียนจัดแผนการสอนเป็น 13-12-13/10-10-7 จำนวน 65 ห้องเรียน ซึ่งมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
 
1.อาคารเรียนถาวร 4 หลัง
 
2.อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
 
3.อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
 
4.อาคารหอสมุด (ปรับปรุงจากอาคารหอสมุดเล็ก) 1 หลัง
 
5.โรงฝึกงาน 4 หลัง 8 หน่วย
 
6.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
 
7.โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
 
8.ป้อมยาม 1 หลัง
 
9.เครื่องกรองน้ำเย็นนักเรียน 2 ที่
 
ปี [[พ.ศ. 2538]] กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาขึ้นที่ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้างฝาง อำเภอกระนวน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากสภาตำบล เปิดรับ ม. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 82 คน ซึ่งมีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา
 
ปี [[พ.ศ. 2539]] กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม แทนนายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ ที่ย้ายไปโรงเรียนมัญจาศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาหลายอย่างในช่วงปี 2539 เช่น
 
*ซื้อเครื่อง Laser Printer
 
*ซื้อเครื่องโทรสาร
 
*ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา
 
*ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบแลน 1 ชุด
 
*ติดตั้งโทรศัพท์ภายในครบทุกหมวดวิชา
 
ปี [[พ.ศ. 2540]] ผู้ปกครองได้บริจาคเงินซื้อพัสดุที่สำคัญหลายอย่าง จัดซื้อรถตู้นิสสัน 1 คัน เพื่อใช้ในงานราชการและโรงเรียนสาขาตำบลทุ่งใหญ่ ได้แยกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า “โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา” และมีนายสมยศ รัตนถา เป็นครูใหญ่
 
ปี [[พ.ศ. 2541]] กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสูง 3 ชั้น แบบพิเศษ หลังคาทรงไทย งบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งได้มอบโอนในเดือนสิงหาคม 2542
 
ปี [[พ.ศ. 2543]] ผู้อำนวยการนายวิรัช เจริญเชื้อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก ได้มีการปฏิรูปอาคารสถานที่อย่างขนาดใหญ่ โดยได้สร้าง
 
-อาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ ใช้งบทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
 
-ประตูหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณ 500,000 บาท
 
-ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานใช้งบ 1,000,000 บาท
 
-ปรับปรุงสวนหย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ใช้งบ 350,000 บาท
 
-เทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนทุกสาย ใช้งบ 1,900,000 และได้มีการนำเอาระบบประกันคูณภาพสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน
 
ปี [[พ.ศ. 2547]] –ได้รับรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 
-ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 
-รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมสถานศึกษา “รักการอ่านสานสู่ฝัน” ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
-สถานศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี [[พ.ศ. 2548]] ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องเสริมสวย, ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องดนตรีสากล
 
-ปรับปรุงอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ, ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา, ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวะ,
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น เป็นห้อง E-Class room มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนสมบูรณ์แบบ
 
-ปรับปรุงอาคาร ICT เป็น
 
1.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
2.ห้องนิเทศการสอน (โทรทัศน์วงจรปิด)
 
-มุงหลังคาสนามบาสเก็ตบอล
 
-สร้างห้องน้ำมาตรฐาน สำหรับนักเรียน 40 ห้อง
 
ปี [[พ.ศ. 2549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2
 
ปี [[พ.ศ. 2552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ
 
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น[[มัธยมศึกษาตอนต้น]] จนถึงตอนปลาย ได้รับการอนุมัติให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 12 - 11 - 9 / 12 - 11 - 10 รวม 65 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,211โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ
 
==การจัดการศึกษาในปัจจุบัน==
* โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4)ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
* ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่ม คือ
 
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
* กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
==นโยบายโรงเรียน==
 
1.เน้นระบบการดูแลนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2.ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
3.ถือว่านักเรียนเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 
4.ถือว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้บริการด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ
 
5.ถือว่าโรงเรียนเป็นตลาดวิชาและอุทยานทางการศึกษาและโรงเรียนต้องเปิดกว้างในวิชาที่หลากหลายและเอื้อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
 
6.เน้นพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในการถ่านทอดสู่นักเรียน
 
7.เร่งพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับวิทยาการสมัยใหม่ โดยจัดศูนย์วิชาการรองรับการผลิตสื่อและจัดหาสื่อมาช่วยสอน
 
8.ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการเพื่อต้านยาเสพติด
 
9.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน
 
10.ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
 
11.ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ดีงามให้กับบุคลากรในโรงเรียน
 
12.พัฒนาบรรยากาศในด้านบริการ วิชาการ และสิ่งแวดล้อม
 
13.พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบที่ครูและชุมชนมีส่วนร่วม
 
==วิสัยทัศน์โรงเรียน==
 
โรงเรียนจัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ เทคโนโลยีและทักษะทางวิชาชีพตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล มีคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
==พัธกิจโรงเรียน==
 
1.พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบมีความคล่องตัวเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.สนับสนุนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
 
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
5.พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 
==เป้าประสงค์==
 
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
2.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีความคล่องตัว
 
3.โรงเรียนสนับสนุนให้ชุมชนได้เจ้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
 
4.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
 
5.โรงเรียนพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.kkn4.obec.go.th สพท.ขก.4]
 
== อ้างอิงที่มา ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th/เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/nayobuy_07.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/wisai_08.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/pantakit_09.html]
 
{{เรียงลำดับ|ศรีกระนวนวิทยาคม}}