ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

! อันดับ || อำเภอ || ชื่อเทศบาล/องค์กรปกครองท้องถิ่น || จำนวนประชากร (คน) || พื้นที่ (ตร.กม.) || ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
|-
|1 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]] || 104109,712353 || 22.56 || 4,647847.0021
|-
|2 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลเมืองปากพูน]] || 32,622 || 63.78 || 348.00
ผู้ใช้นิรนาม