รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 50 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นจากการจัดตั้ง "สภาจังหวัดนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476[1] โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481[2] ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น "องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498[3] โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540[4]

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
9,942.50
2498 170 - 170
1,561,927
 สภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาล แก้

เทศบาลนคร แก้

เทศบาลนครในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นครั้งแรกจากการจัดตั้ง "สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2456 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2456 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2478 และได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็น "เทศบาลนครนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2478

ข้อมูลเทศบาลนครในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
1
22.56
2542 3 2 5
102,152
 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช[5][6][7]

เทศบาลเมือง แก้

เทศบาลเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นจากการยกฐานะ "สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช" เป็น "เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2478 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2480 ได้มีการจัดตั้ง "เทศบาลเมืองปากพนัง" ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากพนัง พ.ศ. 2480 เป็นเทศบาลเมืองแห่งที่สองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะ "เทศบาลตำบลปากแพรก" เป็น "เทศบาลเมืองทุ่งสง" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรกเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547 และได้มีการจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน" เป็น "เทศบาลเมืองปากพูน" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนเป็นเทศบาลเมืองปากพูน ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลเทศบาลเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
1
93.78
2554 - 1 1
35,187
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
1
7.17
2547 1 - 1
30,029
 เทศบาลตำบลปากแพรก[8][9]
1
7.35
2480 1 4 5
19,521
 –[10]

เทศบาลตำบล แก้

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นครั้งแรกจากการจัดตั้ง "เทศบาลตำบลปากแพรก" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลปากแพรก พ.ศ. 2483 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลายแห่ง ดังนี้

 • พ.ศ. 2542[11] จำนวน 21 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลเขาชุมทอง เทศบาลตำบลจันดี เทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เทศบาลตำบลทอนหงส์ เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลนาบอน เทศบาลตำบลบางจาก เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลพรหมโลก เทศบาลตำบลพิปูน เทศบาลตำบลไม้เรียง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลลานสกา เทศบาลตำบลสิชล เทศบาลตำบลหัวไทร และเทศบาลตำบลหินตก
 • พ.ศ. 2550 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท้องเนียน และเทศบาลตำบลที่วัง
 • พ.ศ. 2551 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร เทศบาลตำบลเขาพระ และเทศบาลตำบลทางพูน
 • พ.ศ. 2552 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลพรหมคีรี
 • พ.ศ. 2554 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลชะมาย เทศบาลตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เทศบาลตำบลท่างิ้ว เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ และเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 • พ.ศ. 2555 จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกะทูน เทศบาลตำบลกะปาง เทศบาลตำบลการะเกด เทศบาลตำบลเกาะทวด เทศบาลตำบลขุนทะเล เทศบาลตำบลควนกลาง เทศบาลตำบลท่าประจะ เทศบาลตำบลทุ่งใส เทศบาลตำบลนาสาร เทศบาลตำบลนาเหรง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เทศบาลตำบลสวนขัน เทศบาลตำบลหน้าสตน และเทศบาลตำบลหลักช้าง
 • พ.ศ. 2556 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลชะเมา เทศบาลตำบลทุ่งสัง และเทศบาลตำบลบางพระ
ข้อมูลเทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
1
67.60
2554 1 - 1
10,748
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
2
0.96
2542 - 1 1
4,095
 สุขาภิบาลท่าแพ[12]
3
2.40
2542 - 1 1
1,830
 สุขาภิบาลบางจาก[13]
4
1.90
2542 - 2 2
6,328
 สุขาภิบาลปากนคร[14]
5
25.74
2554 - 1 1
9,888
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
1
1.76
2542 - 1 1
4,454
 สุขาภิบาลขนอม[15]
2
43.09
2550 1 - 1
5,560
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน
3
140.63
2554 - 1 1
9,415
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
1
3.56
2542 1 - 1
7,404
 สุขาภิบาลจันดี[16][17]
2
2.00
2542 - 1 1
2,584
 สุขาภิบาลฉวาง[18]
3
55.00
2555 - 1 1
5,403
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
4
2.48
2542 - 1 1
2,464
 สุขาภิบาลไม้เรียง[19]
1
20.64
2555 1 - 1
5,632
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
2
41.00
2551 1 - 1
8,819
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางพูน
1
62.39
2555 1 - 1
5,005
 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2
47.00
2555 1 - 1
7,735
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง
1
0.50
2542 - 2 2
3,678
 สุขาภิบาลชะอวด[20]
2
31.98
2555 - 1 1
6,154
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
1
37.73
2555 1 - 1
6,975
 องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
2
1.00
2542 - 3 3
1,709
 สุขาภิบาลเชียรใหญ่[21]
1
1.00
2542 - 1 1
2,962
 สุขาภิบาลท่าศาลา[22]
1
4.01
2542 - 1 1
5,206
 สุขาภิบาลท่ายาง[23]
2
96.78
2556 1 - 1
5,748
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง
1
53.00
2555 1 - 1
15,608
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
2
21.42
2554 1 - 1
13,984
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
3
77.96
2554 1 - 1
12,588
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่
4
48.19
2550 1 - 1
14,144
 องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง
1
125.47
2555 1 - 1
7,714
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง
1
4.00
2542 - 1 1
2,355
 สุขาภิบาลนาบอน[24]
1
51.38
2555 1 - 1
5,164
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด[25]
2
25.00
2556 1 - 1
3,518
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
3
14.60
2556 - 1 1
4,457
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
1
9.00
2542 - 1 1
3,405
 สุขาภิบาลทอนหงส์[26]
2
71.18
2552 - 1 1
4,874
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมโลก
3
12.90
2542 - 2 2
6,785
 สุขาภิบาลพรหมโลก[27]
1
27.75
2555 1 - 1
10,293
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร
1
101.00
2555 1 - 1
5,472
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน
2
171.00
2551 1 - 1
8,165
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
3
29.50
2555 1 - 1
3,947
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง
4
1.26
2542 - 1 1
2,733
 สุขาภิบาลพิปูน[28]
1
14.48
2542 1 - 1
4,408
 สุขาภิบาลเขาชุมทอง[29][30]
2
11.53
2542 - 1 1
7,936
 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์[31]
3
13.00
2542 - 1 1
8,582
 สุขาภิบาลหินตก[32]
1
65.00
2555 1 - 1
10,275
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล[33]
2
2.61
2542 - 1 1
1,788
 สุขาภิบาลลานสกา[34]
1
74.00
2555 1 - 1
11,331
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
2
3.00
2542 - 1 1
7,029
 สุขาภิบาลสิชล[35]
1
26.72
2551 1 - 1
6,861
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเพชร
2
30.35
2555 - 1 1
8,325
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน
3
2.64
2542 - 2 2
4,278
 สุขาภิบาลหัวไทร[36]

องค์การบริหารส่วนตำบล แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นจากการจัดตั้ง "สภาตำบล" ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 275/2509 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 ส่วนการจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบล" เกิดขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501[37] โดยได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบบริหารของตำบลให้เป็น "สภาตำบล" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[38] และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบล ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517[39]

ต่อมาได้มีการยกฐานะสภาตำบลจัดตั้งเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบล" ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537[40] สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 165 แห่ง ดังนี้

 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538[41] จำนวน 12 แห่ง
 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539[42] จำนวน 107 แห่ง
 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539[43] จำนวน 45 แห่ง
 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542[44] จำนวน 1 แห่ง

และได้มีการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ซึ่งยุบรวมตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547[45] จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะพง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา เรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนมุด รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547[46] จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนเกย รวมกับเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เรียกชื่อว่าเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
 • ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548[47] จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลจันดี รวมกับเทศบาลตำบลจันดี เรียกชื่อว่าเทศบาลตำบลจันดี

ปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 130 แห่ง ดังนี้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. "พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-26. สืบค้นเมื่อ 2020-12-11.
 2. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
 4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
 5. "พระราชบัญญัติจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๕๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 2020-02-22.
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๗๘" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 2020-02-22.
 7. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-01. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 8. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลปากแพรก พ.ศ. ๒๔๘๓
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรกเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
 10. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากพนัง พ.ศ. ๒๔๘๐
 11. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-12-11.
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแพ
 13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางจาก
 14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลปากนคร
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลขนอม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-02-22.
 16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลจันดี
 17. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลจันดีกับเทศบาลตำบลจันดี
 18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลฉวาง
 19. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไม้เรียง
 20. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลชะอวด
 21. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเชียรใหญ่
 22. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าศาลา
 23. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง
 24. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาบอน
 25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวดเป็นเทศบาลตำบลเกาะทวด
 26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทอนหงส์
 27. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพรหมโลก
 28. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพิปูน
 29. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาชุมทอง
 30. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลควนเกยกับเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
 31. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์
 32. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหินตก
 33. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเลเป็นเทศบาลตำบลขุนทะเล
 34. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา
 35. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสิชล
 36. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหัวไทร
 37. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑
 38. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๖
 39. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบล ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๗
 40. "พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-14. สืบค้นเมื่อ 2020-12-11.
 41. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-12-10.
 42. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-12-10.
 43. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-12-10.
 44. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-12-10.
 45. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 46. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 47. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

แหล่งข้อมูล แก้