ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีกรด–เบส"

(− × ℃)
*H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + NH<sub>3</sub> {{eqm}} H<sub>2</sub>O + NH<sub>4</sub><sup>+</sup>
*[Fe(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup> + H<sub>2</sub>O {{eqm}} [Fe(H<sub>2</sub>O)<sub>5</sub>OH]<sup>2+</sup> + H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>
*H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O {{eqm}} HSO<sub>4</sub><sup>−</sup> + H<sub>3</sub>O<sup><sup>+</sup>
*{{chem|CH|3|COOH}} + {{chem|NH|3}} → {{chem|NH|4|}}<sup>+</sup> + {{chem|CH|3|COO|}}<sup>−</sup>
*{{chem|NH|4|}}<sup>+</sup> + {{chem|H|2|O}} {{eqm}} {{chem|H|3|O|}}<sup>+</sup> + {{chem|NH|3}}
130,648

การแก้ไข