ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

 
บุญรอด บิณฑสันต์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2509<ref>http://www.eng.chula.ac.th/index.php?q=th/node/2736</ref> และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยยาวนานถึง 20 ปี (พ.ศ. 2518-2538) <ref>http://www.car.chula.ac.th/halloffame/profile/2/?ref=biography</ref>
 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม