ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

 
== รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน==
* นายสุประวัติ ปัทมสูต ประธานกรรมการ
* นายนคร วีระประวัติ รองประธาน
* นาย[[นครดร.สรจักร วีระประวัติ]]เกษมสุวรรณ รองประธาน
* นาย[[ธัญญาวิชา โพธิ์วิจิตร]]วรมาลี (เป็ด เชิญยิ้ม) กรรมการ
* นาง[[สายทิพย์นายกรีพงศ์ มนตรีกุลเทียมเศวต (สรพงษ์ อยุธยา]] ชาตี) กรรมการ
* นาย[[สุทธิพงษ์ วัฒนจัง]] (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) กรรมการ
* นางสาวปรียานุช ปานประดับ กรรมการ
* นายนรัณยู วงษ์กระจ่าง ([[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]])
* นาย[[วรายุทธนางวราพรรณ มิลินทจินดา]]ทรัพย์ธนะอุดม กรรมการ
* นาย[[ภาณุเดชนางสาวกนกวรรณ วัฒนสุชาติ]]บุรานนท์ กรรมการ
* นางสาว[[ปรียานุชนางนันทวัน เมฆใหญ่ ปานประดับ]]สุวรรณปิยะศิริ กรรมการและเหรัญญิก
* นาง[[นฤมล ล้อมทอง]] ([[ กรรมการและเลขานุการ]])
* นาง[[นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ]] ([[เหรัญญิก]])
* นาง[[นฤมล ล้อมทอง]] ([[เลขานุการ]])
 
== คอนเสิร์ต ==
ผู้ใช้นิรนาม