ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรสิกขา"

# '''อธิปัญญาสิกขา''' คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบำเพ็ญ[[วิปัสสนากรรมฐาน]]ของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุ[[วิชชา|วิชชา 8]] คือเป็น[[พระอรหันต์]]
ควย
 
==อ้างอิง==
*[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด,'' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมของศาสนาพุทธ|ตไตรสิกขา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ|ตไตรสิกขา]]
[[หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๓]]
 
[[en:Threefold Training]]
[[hu:A hármas gyakorlat (buddhizmus)]]
[[vi:Tam học]]
[[zh:三無漏學]]
ผู้ใช้นิรนาม