ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็นชู"

(นิชิเรนชู ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น นิชิเร็งชู)
*นิชิเรนโชชูเชื่อว่า [[พระนิชิเรน]] เป็น พระพุทธะแท้จริงและดั้งเดิม ซึ่งเป็นพระพุทธะแห่งสมัยปัจฉิมธรรม และเชื่อว่า [[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]] เป็นเพียงพระพุทธเจ้าองค์ชั่วคราว แห่งอดีตอันไกลโพ้น และไม่มีพลังหรืออานุภาพใดๆที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ได้อีก ในขณะที่นิชิเรนชู เชื่อว่า พระนิชิเรน เป็นเพียง ''พระโพธิสัตว์โจเกียว'' หรือ ''พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์'' มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรบทที่ 21 ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนหลังการปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่ได้เป้นพระพุทธะแต่อย่างใด และจะยังคงนับถือพระศากยมุนีต่อไป
*นิชิเรนชู ยังคงกราบไหว้พระพุทธรูป นั่งสมาธิ วิปัสนา ต่างๆ ตามแบบนิกายอื่น แต่นิชิเรนโชชูจะไม่กราบไหว้พระพุทธรูป หรือ นั่งสมาธิ วิปัสนา
*นิชิเรนชู ไม่มี สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งแตกต่างกับ นิชิเรนโชชู ที่จะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้นำและประมุขสูงสุด และเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในศาสนจักร
*กลุ่มของสมาชิกของนิชิเรนโชชูจะเรียกว่า ฮอกเขะโคะ"ฮกเคะโคะ" (Hokkeko) ในขณะที่นิชิเรนชูเรียกว่า ฮอกเขะเคียว"ฮกเคะเคียว" (Hokkekyo)
*พระสงฆ์นิชิเรนโชชูจะนุ่งจีวรสีขาวและเขาเท่านั้น ในขณะที่นิกายนิชิเรนชูจะนุ่งสีเหลือง ม่วง หรือน้ำตาลด้วย
*นิชิเรนชู ปฏิเสธไดโงะฮนซนของนิชิเรนโชชู โดยอ้างว่า ไม่มีหลักฐานว่าพระนิชิเรนได้จารึกโงะฮนซนลงบนแผ่นไม้
*ทั้งสองนิกายจะมีสิ่งสักการะบูชาที่เหมือนกันคือโงะฮนซน เพียงแต่โงะฮนซนของนิชิเรนโชชูของถอดแบบออกมาจาก[[ไดโงะฮนซน]] ส่วนนิชิเรนชูก็จะถอดแบบมาจากโงะฮนซนต้นฉบับที่ พระนิชิเรนมอบให้กับเหล่าพระอาวุโส และโงะฮนซนในวัดคุอนจิ
*แม้ทั้งสองนิกายจะสักการะโงะฮนซนเหมือนกัน แต่นิกายนิชิเรนชูนั้นจะมีการบูชาแบบผสมผสาน เช่นอาจนำพระพุทธรูปมาวางไว้ในตู้พระ (บุทสึดน) ควบคู่กับโงะฮนซน แตกต่างกับนิชิเรนโชชูที่จะไม่เชื่อและไม่กราบไหว้รูปเคารพโดยเด็ดขาด
*ทั้งสองนิกายจะสวดมนต์บทธรรมสารถัต (นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว) เหมือนกัน แต่นิชิเรนโชชูจะสวดคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรเพียงแค่บทที่ 2 และ 16 เท่านั้น ในขณะที่นิชิเรนชูสวดทั้ง 28 บท
*นิชิเรนโชชูมีศูนย์กลางที่[[วัดไทเซขิจิ]] ในขณะที่ศูนย์กลางของนิชิเรนชูคือ [[วัดคุอนจิ]]
 
ผู้ใช้นิรนาม