ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| colspan=8| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 949 ของไทย'''
|- style="background:#cccccc"
| colspan=4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || colspanbgcolor=2"#FFD700"| ||bgcolor="#FFD700"| ||rowspan=2| [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[2230 กันยายนมิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || มีพระบรมราชโองการ <br /> ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา1 สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายนกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง
|-
| bgcolorrowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษมเภา สุวรรณกุลสารสิน|นายเกษมพลตำรวจเอก สุวรรณกุลเภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษมสโมสร เกษมศรีสุวรรณกุล|หม่อมราชวงศ์นายเกษมสโมสร เกษมศรีสุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspanbgcolor = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[สำนักนายกรัฐมนตรี_(ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[มีชัยเกษมสโมสร วีระไวทยะเกษมศรี|นายมีชัยหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร วีระไวทยะเกษมศรี]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolorrowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[สำนักนายกรัฐมนตรี_(ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สายสุรีมีชัย จุติกุลวีระไวทยะ|นางสายสุรีนายมีชัย จุติกุลวีระไวทยะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงกลาโหม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหมสำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[บรรจบสายสุรี บุนนาคจุติกุล|พลเอกนางสายสุรี บรรจบ บุนนาคจุติกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงการคลังกลาโหม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลังกลาโหม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[พนัส สิมะเสถียรบรรจบ บุนนาค|นายพนัสพลเอก สิมะเสถียรบรรจบ บุนนาค]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงการต่างประเทศการคลัง]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การต่างประเทศการคลัง}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อาสาพนัส สิมะเสถียร สารสิน|นายอาสาพนัส สิมะเสถียร สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspanbgcolor = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์การต่างประเทศ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[โฆสิตอาสา ปั้นเปี่ยมรัษฎ์สารสิน|นายโฆสิตอาสา ปั้นเปี่ยมรัษฎ์สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolorrowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อำพลโฆสิต เสนาณรงค์ปั้นเปี่ยมรัษฎ์|นายอำพลโฆสิต เสนาณรงค์ปั้นเปี่ยมรัษฎ์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspanbgcolor = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=คมนาคมเกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[นุกูลอำพล ประจวบเหมาะเสนาณรงค์|นายนุกูลอำพล ประจวบเหมาะเสนาณรงค์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolorrowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เชิงชาญนุกูล กำภูประจวบเหมาะ|หม่อมหลวงเชิงชาญนายนุกูล กำภูประจวบเหมาะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspanbgcolor = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงพาณิชย์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=พาณิชย์คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อมเรศเชิงชาญ ศิลาอ่อนกำภู|นายอมเรศหม่อมหลวงเชิงชาญ ศิลาอ่อนกำภู]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolorrowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงพาณิชย์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ปรีดิยาธรอมเรศ เทวกุลศิลาอ่อน|หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรนายอมเรศ เทวกุลศิลาอ่อน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspanbgcolor = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงมหาดไทย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=มหาดไทยพาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภาปรีดิยาธร สารสินเทวกุล|พลตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เภา สารสินเทวกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolorrowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงมหาดไทย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เจริญจิตต์เภา ณ สงขลาสารสิน|นายเจริญจิตต์พลตำรวจเอก เภา สงขลาสารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เอนกเจริญจิตต์ สิทธิประศาสน์ณ สงขลา|นายเอนกเจริญจิตต์ ณ สิทธิประศาสน์สงขลา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงยุติธรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=ยุติธรรมมหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วิเชียรเอนก วัฒนคุณสิทธิประศาสน์|นายวิเชียรเอนก วัฒนคุณสิทธิประศาสน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯยุติธรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุติธรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพจิตรวิเชียร เอื้อทวีกุลวัฒนคุณ|นายไพจิตรวิเชียร เอื้อทวีกุลวัฒนคุณ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กอปรไพจิตร กฤตยากีรณเอื้อทวีกุล|นายกอปร กฤตยากีรณไพจิตร เอื้อทวีกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspanbgcolor = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=ศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ก่อกอปร สวัสดิ์พาณิชย์กฤตยากีรณ|นายก่อกอปร กฤตยากีรณ สวัสดิ์พาณิชย์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolorrowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมชัยก่อ วุฑฒิปรีชาสวัสดิ์พาณิชย์|นายสมชัยก่อ วุฑฒิปรีชาสวัสดิ์พาณิชย์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor ="#E9E9E9"| [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=สาธารณสุขศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพโรจน์สมชัย นิงสานนท์วุฑฒิปรีชา|นายไพโรจน์สมชัย นิงสานนท์วุฑฒิปรีชา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรมสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรมสาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สิปปนนท์ไพโรจน์ เกตุทัตนิงสานนท์|นายสิปปนนท์ไพโรจน์ เกตุทัตนิงสานนท์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วีระสิปปนนท์ สุสังกรกาญจน์เกตุทัต|นายวีระสิปปนนท์ สุสังกรกาญจน์เกตุทัต]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor ="#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรม|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษมวีระ สุวรรณกุลสุสังกรกาญจน์|นายเกษมวีระ สุวรรณกุลสุสังกรกาญจน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม