คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

อดีตคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 (10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535)

คณะรัฐมนตรีอานันท์ 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 แห่งราชอาณาจักรไทย
มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2535
วันแต่งตั้ง14 มิถุนายน​ พ.ศ. 2535
วันสิ้นสุด23 กันยายน พ.ศ.​ 2535
(0 ปี 101 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

แก้
ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พระบรมราชโองการ

ยุบสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งใหม่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535 รักษาการ รอคณะรัฐมนตรี
เข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก เภา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายมีชัย วีระไวทยะ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นางสายสุรี จุติกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงกลาโหม   พลเอก บรรจบ บุนนาค 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการคลัง   นายพนัส สิมะเสถียร 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการต่างประเทศ   นายอาสา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นายอำพล เสนาณรงค์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงคมนาคม   นายนุกูล ประจวบเหมาะ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงพาณิชย์   นายอมเรศ ศิลาอ่อน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงมหาดไทย   พลตำรวจเอก เภา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นายเอนก สิทธิประศาสน์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงยุติธรรม   นายวิเชียร วัฒนคุณ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม

  นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นายกอปร กฤตยากีรณ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
ศึกษาธิการ   นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
สาธารณสุข   ไพโรจน์ นิงสานนท์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
อุตสาหกรรม   นายสิปปนนท์ เกตุทัต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
  นายวีระ สุสังกรกาญจน์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535

สิ้นสุดคณะรัฐมนตรี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 พ้นจากตำแหน่ง ไปตามวาระ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้