ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ในที่สุด ที่ประชุมจึงได้หยิบคำว่า "นิเทศศาสตร์" ขึ้นมาพิจารณาว่า จะเป็นคำที่มีความหมาย ครอบคลุมในสาขาอาชีพ ทางการสื่อสารได้กว้างขวางกว่า หากในอนาคต ก็ย่อมสามารถทำได้ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงชื่อคณะใหม่กับอีกว่าจะมีความหมายเหมาะสมหรือครอบคลุมสาขาวิชานั้นหรือไม่ รวมทั้งคำว่า "นิเทศศาสตร์" หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Communication Arts" นั้นเป็นคำพูดที่ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงคิดขึ้น โดยทรงใช้ความหมายว่า "เป็นวิชาที่สื่อสารไปยังมวลชนโดยทางใดก็ตาม" ไม่จำเพาะแต่ทางหนังสือพิมพ์ เช่น การสื่อสารทางละครก็เข้าอยู่ในนิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนทางอื่น นอกจากหนังสือพิมพ์ เช่น วิทยุโทรทัศน์ก็เป็นนิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2523 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากคณะสื่อสารมวลชนเป็น "คณะนิเทศศาสตร์" หรือ "School of Communication Arts"และเปิดสาขาวิชาการโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
 
ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนในสาขาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ และการสื่อสารแบรนด์<ref>เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/about.html</ref>
 
== ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์<ref> เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/about-management.html</ref> ==
ผู้ใช้นิรนาม