ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรร...)
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน[[ประเทศไทย]]''' เป็นใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย[[สภาวิศวกร]] เริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/067/9.PDF พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505]</ref> ปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/120/77.PDF พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542]</ref> ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ [[วิศวกรรมโยธา]] [[วิศวกรรมไฟฟ้า|วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง]] [[วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์|วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร]] [[วิศวกรรมเครื่องกล]] [[วิศวกรรมอุตสาหการ]] [[วิศวกรรมเหมืองแร่]] [[วิศวกรรมเคมี]] และ[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
{{เก็บกวาด}}
 
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม''' ออกโดย[[สภาวิศวกร]] ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในปัจจุบัน มีสาขาที่เป็นวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
== ประวัติ ==
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
ในปี [[พ.ศ. 2505]] ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ต้องมีใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ซึ่งใบอนุญาตจะออกให้สำหรับผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยมี '''"คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)''' เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต สำหรับ ก.ว. จะมีสำนักงานภายใต้การกำกับดูแลของ[[สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย]] มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ก.ว.
* สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า|วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง]]
 
* สาขา[[วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์|วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร]]
ในระยะแรกมีการกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไว้ 5 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเหมืองแร่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/096/1117.PDF กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 (กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามประเภทและสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต)]</ref>
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
 
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2542]] ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กำหนดให้การออกใบอนุญาตเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร
* สาขา[[วิศวกรรมเหมืองแร่]]
* สาขา[[วิศวกรรมเคมี]]
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
 
== ประเภท ==
# ภาคีวิศวกรพิเศษ
 
== อ้างอิง ==
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีลักษณะเหมือนกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เช่น [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม]] และ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
{{รายการอ้างอิง}}
 
สำหรับใน[[สหรัฐอเมริกา]] [[สหราชอาณาจักร]] และ [[ประเทศแคนาดา]] จะมีเอกสารรับรองวิศวกรเรียกว่า "Professional Engineer" โดยผู้ที่มีใบประกอบนี้จะคำลงท้ายต่อท้ายชื่อว่า P.E.
 
== ดูเพิ่ม ==
[[หมวดหมู่:ใบอนุญาต|วิศวกรรมควบคุม]]
{{โครงวิศวะ}}
 
[[en:Regulation and licensure in engineering]]
[[es:Regulación y concesión de licencias para ingenierías]]
[[ja:技術士]]
[[ko:기술사]]
[[pl:Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie]]
[[zh:注册工程师]]
56,703

การแก้ไข