ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับปลากะพง"

* [[วงศ์ปลาแป้นแก้ว]] (Ambassidae)
* [[วงศ์ปลาหมอ]] (Anabantidae - แยกออกเป็นอันดับย่อย [[Anabantoidei]])
* [[วงศ์ปลาผีเสื้อ]] (Chaetodontidae - แยกออกเป็นอันดับย่อย Percoidei)
* [[วงศ์ปลาหมอสี]] (Cichlidae)
* [[วงศ์ปลาช่อน]] (Channaidae - แยกออกเป็นอันดับย่อย Channoidei)
ผู้ใช้นิรนาม