ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยอีสาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| type = [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน|เอกชน]]
| group =
| president_senate = [[ประจวบ ไชยสาส์น]]
| type_headman = อธิการบดี
| headman = [[สุมนต์ สกลไชย]] <small>(ปฏิบัติหน้าที่แทน)</small>
| headman = ดร.อัษฎางค์ แสวงการ
| motto =
| song =
'''มหาวิทยาลัยอีสาน''' เป็น[[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]] ตั้งอยู่[[จังหวัดขอนแก่น]] จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ" เมื่อปี พ.ศ. 2545<ref>[http://www.mua.go.th/pr_web/know_ohec/university_1.xls สถาบันอุดมศึกษา]สกอ.</ref> โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจาก[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
 
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น '''"มหาวิทยาลัยอีสาน"''' เมื่อวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/169/21.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ เป็น มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/169/22.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นมหาวิทยาลัยอีสาน]</ref> ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2554]] ได้ถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่ามีการซื้อขายปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ([[ไชยยศ จิรเมธากร]]) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.[[สุมนต์ สกลไชย]] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (แทน ดร.[[อัษฎางค์ แสวงการ]])<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1303890331&grpid=01&catid=&subcatid= เปิดประวัติ"มหาวิทยาลัยอีสาน" ก่อนถูกชี้ขายปริญญา สมบัติครอบครัว"แสวงการ" "ประจวบ ไชยสาส์น"นั่งนายกสภาฯ]</ref>
มหาวิทยาลัยอีสาน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]<ref>http://www.esu.ac.th/?q=node/14</ref>
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==