เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

<nowiki> <math>{}_pF_q (a_1,\dots,a_p;c_1,\dots,c_q;z)
= \sum_{n=0}^\infty
\frac{(a_1)_n\cdots (a_p)_n}{(c_1)_nc_115_n\cdots (c_q)_n}
\frac{z^n}{n!}</math></nowiki>
4539
 
=== เศษส่วนและเศษส่วนขนาดเล็ก ===
ผู้ใช้นิรนาม