ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Holy family image.jpg|thumb|180px|พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าอาคาร[[มีคาแอล]]]]
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ'''อนุสาวรีย์[[ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์]]'''เป็น[[รูปเคารพ]]ทางศาสนา ของศาสนาคริสต์ [[นิกายโรมันคาธอลิก]] ประกอบด้วรูปเคารพของพระกุมาร[[เยซู]]([[พระเยซู]]ในขณะยังเยาว์วัย)[[นักบุญโยเซฟ]] และ[[พระแม่มารีย์]] ซึ่งมีความหมายดังนี้ พระกุมาร คือ องค์อุปถัมภ์ของ[[โรงเรียน]] ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบิดา คือ[[นักบุญโยเซฟ]] และมารดาคือ [[พระแม่มารีย์]] (แม่พระ)[[โรงเรียน]]ได้ยึดถือเป็นแบบเฉพาะในด้านการใหการให้การอบรม อันเป็นพื้นฐานแรกของ[[ชีวิต]]มนุษย์ ซึ่งถือว่า[[ครอบครัว]]เป็น[[โรงเรียน]]แห่งแรกสมดังคติที่ว่า "ครอบครัวดี สังคมดี"และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารไว้ดังนี้ <ref name="คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548">โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด, คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548,2548, หน้า 4</ref>
 
 
==ตราโรงเรียน==
ผู้ใช้นิรนาม