ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯจะต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนฯ มุ่งสู่การเทียบมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสากล (The International Baccalaureate (IB) Diploma programme) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 
'''หลักการ'''
ห'''ลักการ'''
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นในความเป็นโรงเรียนทวิภาอย่างแท้จริง โดยบูรณาการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติชั้นนำเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรแนวใหม่ในองค์รวม ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษามีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีสัดส่วนเท่าๆกันระหว่างครูไทยและครูต่างชาติ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปตามความเชื่อมั่นในทฤษฎีการศึกษาที่ว่าการเรียนรู้ภาษาจะต้องปลูกฝังไปพร้อมๆกับการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยรวม
 
 
เป้าหมายปลายสูงสุดคือการให้นักเรียนมีความชำนาญการใช้ทั้งสองภาษาในระดับที่เท่าเทียมกัน คือ 50:50 ในขณะที่ทุกวิชาจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนควบทั้งสองภาษา ในแบบทวิภาษาที่แท้จริงด้วย
 
 
 
== คณะครู ==
744

การแก้ไข