ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพิชัย"

* '''เทศบาลตำบลในเมือง''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลในเมือง
* '''เทศบาลตำบลบ้านหม้อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหม้อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านในเมือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลในเมือง)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านบ้านดารา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดาราทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านไร่อ้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่อ้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านท่าสัก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าสัก)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านคอรุม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอรุมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านท่ามะเฟือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะเฟืองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านบ้านโคน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านบ้านพญาแมน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาแมนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านนาอิน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอินทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านนายาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายางทั้งตำบล
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
ผู้ใช้นิรนาม